INWESTYCJA STEICO

Ogłoszenie następującej treści mozemy przeczytać na stronie Miasta, oraz na tablicach ogłoszeniowych:

” W związku z planowanym przez Steico S.A. przedsięwzięciem < Odbudowa mocy cieplnej Steico S.A. Zakład w Czarnej Wodzie w celu odzysku energii z biomasy i odpadów z przetwórstwa drewna i produkcji płyt pilśniowych> i wszczętym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w inwestycji,  Steico S.A. zaprasza zainteresowanych mieszkańców gminy Czarna Woda do udziału w spotkaniu, w dniu 15. lutego 2011 roku o godz. 17 w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie. Na spotkaniu zostaną przedstawione informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia.”

15

02 2011

52 komentarz(y), możesz Dodać Twój ↓

Najnowsze komentarze umieszczane są na dole

 1. emeryt
  1

  Dużo pytań- bardzo mało odpowiedzi. Szefowie steico bardzo często byli zakłopotani. Wnioskuję , że chodzi o spalarnię śmieci.Najwięcej pytań zadał doktor Krajnik.Nie mam wyrobionego zdania na ten temat. Ciężki orzech dla nowego burmistrza.

 2. benek
  2

  Jeszcze tylko tego brakuje Czarnej Wodzie. Nie ma do czego wracac- nedza i ubostwo.

 3. kama
  3

  Spalarnia smieci w centrum miasta, to chyba jakis żart. Niech ktoś to zdementuje.

 4. bajkal
  4

  Wioska musi się rozwijać .Spotkanie zbyt wiele nie wyjaśniło ,jednak nie wierzę w to by steico pozwoliło sobie na wielkie przekrety za 100 baniek .Zbyt wiele można stracić.Jestem za pomimo ,ze nie do końca mnie przekonano.

 5. dobry
  5

  Szef STEICO SA powiedział, że w procesie spalania zostaną wyeliminowane wszystkie aromaty. Ja myślę, że jeśli wyeliminuje obecnie emitowane przez Zakład STEICO SA zapachy zanim wybuduje spalarnię, to mu uwierzę w to, co powiedział o aromatach.

 6. dobry
  6

  Szef STEICO SA powiedział, /mając na uwadze uciążliwości Zakładu, że mieszkańcom Czarnej Wody było wiadomym, gdzie się osiedlają i nie mogą mieć o to do Zakładu pretensji.
  Zapewne nikt nie będzie miał do nikogo pretensji,jeśli turyści będą omijali Czarną Wodę a mieszkańcy i potencjalni inwestorzy-kandydaci na mieszkańców czy biznesmenów będą szukać innych, bardziej przyjaznych okolic.

 7. dobry
  7

  Szef STEICO SA powiedział, że dowóz kilkudziesięciu ciężarówek opału dziennie do spalarni nie będzie nic bardziej uciążliwe, niż obecny dowóz węgla. Zapomniał przy tym /lub nie wiedział/, że obecnie węgiel do Zakładu jest dowożony koleją , nie ciężarówkami. Kilkadziesiąt ciężarówek z opałem dla spalarni + ciężarówki z surowcem do Zakładu + ciężarówki z EN BIO. To wszystko będzie się przemieszczało ulicą Mickiewicza w Czarnej Wodzie. Współczuję wszystkim innym, którzy będą korzystać z tej ulicy.

 8. palacz
  8

  Czy ktoś zadał pytanie, dlaczego w Czarnkowie nie wybudowano spalarni? A może ktoś zna odpowiedź na to pytanie?

 9. Stefan Krajnik
  9

  Przez ostanie kilka lat bezskutecznie starałem się doprowadzić do tego, aby firma STEICO S.A. przestrzegała polskiego prawa dotyczącego ochrony środowiska, a szczególnie polskich dopuszczalnych norm emisji hałasu i zapylenia przemysłowego. Niestety moje wysiłki odbijały się od solidnego muru „niemocy” i zaniechań urzędników szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.
  Kiedy dowiedziałem się o planowanej budowie spalarni odpadów w Czarnej Wodzie przez firmę STEICO, próbowałem zapoznać się z materiałami dotyczącymi planowanej inwestycji, udostępnionymi w Urzędzie Miasta. Nie miałem koniecznej wiedzy technicznej,ani dostatecznej ilości czasu na dokładną analizę. To, co udało mi się opracować w formie 25 zapytań załączam poniżej.
  Wcześniej pozwolę sobie na krótki komentarz dotyczący wtorkowego spotkania w salce urzędu:

  1.Nieobecność części radnych Rady Miasta na spotkaniu – brak odpowiedzialności i elementarnej przyzwoitości.
  2.Nieobecność radnego Rady Powiatu jak wyżej.
  3.Nieobecność czarnowodzkiego senatora RP jak wyżej.
  4.Wystąpienie i zachowanie pana z powiatu – 40 lat wstecz, czarna noc stalinowska, Czechow i Bułhakow w jednym.
  5.Wystąpienia panów ze STEICO -ładne, kolorowe obrazki,trochę korporacyjnej ideologii i mydło na oczy.
  6.Przebudzenie się części mieszańców Czarnej Wody -”to jest nasz wspólny kłopot” – bezcenne.

  ZAPYTANIA DO STEICO S.A. W SPRAWIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA „ODBUDOWA MOCY CIEPLNEJ” ORAZ W SPRAWIE AKTUALNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZAKŁADU STEICO W CZARNEJ WODZIE.

  1.Proszę o wyjaśnienie jak STEICO S.A. może uzasadnić swoją prognozę mówiącą, że po uruchomieniu planowanej instalacji nie będzie przekroczeń dozwolonego poziomu hałasu ,która to instalacja będzie dodatkowym źródłem hałasu, skoro obecnie stwierdza się w Czarnej Wodzie przekroczenia norm hałasu, powodowane przez proces produkcji płyt na trenie zakładu STEICO w Czarnej Wodzie.- dot. streszczenia str. 5.
  2.Proszę o wyjaśnienie, dlaczego nie uwzględniono w raporcie norm dopuszczalnego hałasu dla zabudowy jednorodzinnej które wynoszą odpowiednio 50 dB w porze dziennej i 40 dB w porze nocnej. W Czarnej Wodzie istnieją tereny z zabudową jednorodzinną, które od kilku lat narażone są na uciążliwy hałas związany z procesem produkcyjnym na terenie STEICO w Czarnej Wodzie. Uciążliwy hałas jest słyszalny zarówno w porze dziennej jak i nocnej.- dot. streszczenie str.5.
  3.Proszę o wyjaśnienie wątpliwości w sprawie DECYZJI NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA wydanej dla Zakładów Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie wydanej przez Wojewodę Pomorskiego w Gdańsku dn. 03.11.2003 ŚR/Ś. III.WZ/6610-165/03 i DECYZJI Wojewody Pomorskiego o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń na wprowadzanie do środowiska 1. gazów i pyłów 2.poboru wód powierzchniowych i odprowadzania ścieków 3. piętrzenia i rozrządu wód na STEICO S.A. w Czarnkowie wydanej w Gdańsku dn. 26.10.2005.ŚR/Ś.IIIWZ/6610-21/05. Wątpliwości budzi fakt,że w decyzji wydanej dla Zakładów Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie opisuje się precyzyjnie instalację rębalni, w której produkowano zrębki, wraz z emitowanymi substancjami, parametrami emitora, parametrami emisji i czasem pracy. W punkcie 4 w/w decyzji zobowiązuje się inwestora do utrzymywania stanowisk pomiarowych emisji odpowiadających normie PN-Z-04030-7 w stałej sprawności technicznej oraz do powiadamiania tutejszego Wydziału o wszelkich zmianach techniczno-technologicznych, mających wpływ na rodzaje i ilości emitowanych gazów i pyłów do powietrza,zaś w decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków z ZPP na STEICO S.A. w uzasadnieniu czytamy: …. przeniesienie jest możliwe tylko wtedy,gdy nabywca daje rękojmię prawidłowego wykonania tych obowiązków. W zakładzie STEICO S.A. w Czarnej Wodzie produkcja zrębków odbywa się na wolnym powietrzu i w przedłożonym raporcie emisja hałasu i pyłów powodowana przez produkcję zrębków na potrzeby STEICO S.A. jest pominięta, a stanowi istotny problem dla mieszańców Czarnej Wody, ponieważ stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej normy hałasu powodowanego prze rębak pracujący na terenie i na potrzeby STEICO S.A. Proszę o udostępnienie mi powiadomienia wysłanego przez STEICO S.A Wojewodzie Pomorskiemu o zmianie lokalizacji i sposobu produkcji zrębków. – dot. załącznik nr 5 i 6.
  4.Proszę o wyjaśnienie dlaczego przez ostatnie 5 lat STEICO S.A. pomimo położenia Zakładu w Czarnej Wodzie w obszarze Natura 2000 nie respektował swoich obowiązków dotyczących szczególnej ochrony środowiska w tym szczególnym obszarze i doprowadził do przekroczeń norm emisji hałasu do środowiska oraz niekontrolowanej emisji pyłów przez pracę rębaków na wolnym powietrzu.-dot. warunki krajobrazowe i przyrodnicze.str.16 raportu.
  5.Dlaczego w „Charakterystyce działalności zakładu – stan istniejący” pominięto produkcję zrębków, która jest uciążliwa dla mieszkańców i powoduje emisję hałasu przekraczającą dopuszczalne normy. Produkcja ta odbywa się na terenie STEICO S.A, na potrzeby STEICO S.A. oraz na zlecenie STEICO S.A. i ten podmiot powinien ponosić pełną odpowiedzialność za negatywne dla ludzi i środowiska skutki swoich działań i zaniechań.- dot. Charakterystyka działalności zakładu str.29 raportu.
  6.Wątpliwości budzi sposób dostarczania odpadów przeznaczanych do spalania. Dowóz ma się odbywać samochodami samowyładowczymi, w domyśle odkrytymi, bo w raporcie nie ma wzmianki o zabezpieczeniu przewożonych odpadków, w tym odpadków stanowiących potencjalne zagrożenie epidemiologiczne. Trasa przejazdów ma przebiegać domyślnie przez teren miasta Czarna Woda w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych,obiektów handlowych,obiektów rekreacyjno- wypoczynkowych i zespołu szkół. Planowana trasa dojazdu i sposób przewożenia odpadków budzi obawę o bezpieczeństwo epidemiologiczne mieszkańców Czarnej Wody, a szczególnie uczniów Zespołu Szkół na ulicy Mickiewicza.-dot. System rozładunku i urządzenia paliwa do kotła- str.34 raportu.
  7.Niejasna jest zawartość tabeli 5.1 na stronie 40 raportu. Nie podano czy wartości liczbowe dotyczą gramów, kilogramów czy ton oraz nie podano czasu spalania podanych ilości – dot. Prognozowania wielkości zużycia surowców, paliw i energii oraz wielkości produkcji -str.40 raportu.
  8.W części raportu dotyczącej charakterystyki źródeł zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza nie uwzględniono produkcji zrębków, która odbywa się na placu przy płocie zakładu i emisja pyłów wytwarzanych przy tym procesie nie była mierzona, co pozwala na zamieszczanie w raporcie zaniżanych wartości poziomu zanieczyszczeń powietrza.-dot. Wpływ na zanieczyszczenie powietrza str.41 i 42 raportu.
  9.Proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie przedstawiona jest wielkość emisji dioksyn nowo uruchomionej instalacji na poziomie 0,00009 Mg/a gdy w literaturze przyjmuje się osiągany poziom emisji dioksyn w nowoczesnych spalarniach, (stosujących technologie redukcji powstawania dioksyn i stosujących nieuwzględnione przez raport Steico S.A. systemy monitoringu) na 0,1-0,01 mg/m3. Należy tu przypomnieć, że np. dioksyna TCDD jest trucizną 10000 razy bardziej toksyczną od cyjanku potasowego.-dot.Tabela 6.8 str.51 raportu.
  10.Wyliczenia dotyczące oddziaływania Zakładu Steico S.A. w Czarnej Wodzie nie uwzględniają czynnych rębaków na placu przy płocie Zakładu, proszę o udostępnienie rzetelnych wyliczeń uwzględniających tą szkodliwą dla ludzi i środowiska naturalnego część procesu produkcji płyt w Czarnej Wodzie.-dot. Oddziaływanie na jakość powietrza str. 53,45 i 55 raportu.
  11.Proszę o wyjaśnienie, czy w części dotyczącej rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu została wzięta pod uwagę emisja pyłu podczas produkcji zrębków na placu przy płocie Zakładu Steico S.A. w Czarnej Wodzie.- dot. Podsumowanie str. 60 raportu
  12.Proszę o wyjaśnienie, z jakich źródeł Steico S.A. chce zaopatrywać się w odpady w ilości ok.331000 Mg/a, czyli 331000 ton odpadów(?). Proszę podać specyfikację dostawców takiej ilości odpadów , sposób kontroli składu poszczególnych partii odpadów i sposób ich segregacji potrzebny do skutecznego ich spalania bez produkcji szkodliwych spalin.- dot. Odzysk odpadów Tabela 8.3 str. 86, 87,88,89 raportu.
  13.Proszę o wyjaśnienie dlaczego w ocenie oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu pominięto tereny położone 200-250 m na południe – ulice Mostowa i Okrężna, będące zabudową mieszkaniową jednorodzinna, dla których dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą odpowiednio 50 dB w porze dziennej i 40 dB w porze nocnej.- dot. Określenie dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku str.89 i 90 raportu.
  14.Proszę o wyjaśnienie dlaczego w rozdziale „Podstawowe źródła hałasu mające wpływ na środowisko” nie uwzględniono przekroczeń dopuszczalnych równoważnych poziomów dźwięku „A”, powodowanych od kilku lat przez rębaki pracujące przez średnio 18 dni robocze w miesiącu w czasie od świtu do zmierzchu, czyli w miesiącach wiosenno-letnich 12-14 godzin na dobę.-dot. Stan istniejący str.92 raportu.
  15.Proszę o podanie dokładnych terminów wykonanych pomiarów pomiarów hałasu emitowanego ze Steico S.A. i podanie, czy pomiary tu przywołane były wykonywane w czasie pracy rębaków.-dot. Tab.9.4 str.99 raportu.
  16.Proszę o wyjaśnienie, czy w ocenie hałasu występującego wokół zakładu Steico S.A. w trakcie realizacji inwestycji wzięto po uwagę hałas wytwarzany przez zewnętrzne firmy budowlane pracujące na zlecenie Steico S.A – dot. Wpływ realizacji inwestycji na poziom dźwięku str.110 raportu.
  17.Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie oceniono biomasę i odpady z przetwórstwa drewna , których podano 14 różnych rodzajów, jako paliwo bezpieczne i nie stwarzające zagrożenia dla środowiska. Przy podanych w raporcie ilościach rocznych 331000 ton spalanych odpadów i poziomie wytwarzania dioksyn na poziomie 0,1-0,01 mg/m3.w nowoczesnych spalarniach brak zagrożenia dla środowiska wydaje się być wątpliwy.Proszę o rzetelną i pełną informację na temat szacunkowej ilości dioksyn wytwarzanych w procesie spalania podanej ilości odpadów rocznie.- dot. Ocena spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki i art.143 Prawa ochrony środowiska str.113 raportu.
  18.Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie oceniono,że eksploatacja instalacji nie spowoduje zmiany warunków życia ludzi mieszkających w sąsiedztwie zakładu. Proszę o podanie średniej dziennej ilości samochodów dowożących odpady do zakładu- przyjęta ilość 331000 ton odpadów rocznie daje w przybliżeniu 60000 kursów samochodowych rocznie, co daje ok.180 kursów samochodowych na dobę przy założeniu,że samochody będą dowoziły odpadki przez 365 dni w roku, zaś ok.250 kursów samochodów na dobę, przy założeniu, że dowóz będzie odbywał się w dni robocze. Proszę o ocenę wpływu na ludzi mieszkających w pobliżu zakładu,na ogródki działkowe położone przy trasie dowozu odpadów oraz na dzieci i młodzież szkolną uczącą się 50 metrów od bramy zakładu. Proszę uwzględnić średni czas oczekiwania samochodu przed bramą , ilość odpadków, które wiatr zwieje ze zgromadzonej porcji oraz ilość spalin wytwarzanych przez 200 dodatkowych ciężkich samochodów dziennie. – dot. Wpływ na ludzi str. 117 raportu.
  19.Podobne wyliczenia proszę wykonać w odniesieniu do zwierząt- Zakład Steico w Czarnej Wodzie leży na terenach Natura 2000 – dot. wpływ na zwierzęta str.117 raportu
  20.Proszę o szacunkową ocenę wpływu instalacji na zanieczyszczenie powietrza tylko w odniesieniu do dioksyn – 331000 t odpadów to ok. 600000 m3 odpadów, przy założeniu wytwarzania 0,1-0,01 mg/m3 spalanych odpadów.- dot. wpływ na zanieczyszczenie powietrza str.119 raportu.
  21.Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie oceniono, że uruchomienie nowego bloku z kotłem rusztowym w żadnym elemencie wpływu na środowisko nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, trudno tu nie nazwać powyższej oceny pobożnym życzeniem bez pokrycia w faktach – dot. Obszar ograniczonego użytkowania str.121 raportu.
  22.Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób będzie się odbywać monitoring emisji dioksyn. dot. Zakres monitoringu i sprawozdawczość po uruchomieniu instalacji odazotowania spalin str.122 i 123 raportu.
  23.Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie przyjęto, że projektowana instalacja nie będzie źródłem emisji metali, dioksyn i furanów. Proszę dodatkowo o szacunkowe przeliczenie jaka będzie przypuszczalna roczna emisja substancji szkodliwych w tym metali, dioksyn i furanów ze spalin wytworzonych przez 60000 przyjeżdżających i oczekujących pod bramą samochodów dostawczych w ciągu roku.- dot. Wpływ na zanieczyszczenie powietrza str.126 raportu
  24.Proszę o uwzględnienie w wyliczeniu wpływu na poziom dźwięku w środowisku hałasu obecnie emitowanego z terenu Steico S.A. z uwzględnieniem obecnej faktycznej emisji hałasu – rębaki oraz z uwzględnieniem terenów zabudowy jednorodzinnej przy ulicach Mostowej i Okrężnej, gdzie obowiązują inne od podanych w raporcie dopuszczalne poziomy dźwięku – odpowiednio 50 dB w porze dziennej i 40 dB w porze nocnej. – dot. Wpływ na poziom dźwięku w środowisku str.130 raportu.
  25.Proszę o udostępnienie wniosku Steico S.A. z jesieni 2010 w sprawie dokonania kwalifikacji terenów położonych w okolicy ul. Mickiewicza, Przemysłowej i Mostowej w Czarnej Wodzie oraz wyjaśnienie w jakim celu Steico S.A. składało taki wniosek. -dot. załącznika nr 13.

  Jako komentarz do moich zapytań i wątpliwości co do rzetelności oceny sytuacji dokonanej w omawianym raporcie, mogę dodać, że z powodu mojej małej wiedzy technicznej oraz braku odpowiedniej ilości czasu ograniczyłem moje niefachowe zapytania tylko do małego wycinka problemu- tj do emisji hałasu i pyłów oraz do niezwykle istotnego dla zdrowia problemu emisji dioksyn.

  Uprzejmie proszę o udzielenie możliwie wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień

  z poważaniem

  Stefan Krajnik

  83-262 Czarna Woda

  ul. Okrężna 12

  Czarna Woda 15.02.2011

  Zainteresowanych szczegółami odsyłam do materiałów złożonych w urzędzie, niestety za kserowanie trzeba zapłacić ze swojej kieszeni.

  Pozdrawiam S.K.

 10. balon
  10

  Czym opalacie swoje domy, czyż nie drewnem?
  Steico chce robić to samo. Do tej pory cały zakład jest opalany węglem i to nikomu nie przeszkadza, dlatego nie bardzo rozumiem protesty.
  Proponuję spojrzeć na to z innej strony; kto inwestuje 100 baniek w zakład, szybko z niego nie zrezygnuje. Ale jeżeli inwestycje będą blokowane przez lokalną społeczność, sytuacja fabryki staje się mocno niepewna, a co za tym idzie również sytuacja gminy.
  Pozdrawiam

 11. balon
  11

  Z pytań zadanych przez Pana Krajnika wnioskuję, że głównym czynnikiem z którym Pan chce walczyć jest hałas.
  Przypominam iż czasie kiedy podjął Pan decyzję o budowie domu przy ulicy Okrężnej zakład już istniał i hałasował od wielu lat(od 1956 roku), o czym Pan dobrze wiedział.
  Jeżeli inwestycja nie dojdzie do skutku, jestem przekonany, że zakład przestanie istnieć w przeciągu kilku lat, czy o to Panu chodzi?
  Przypomina mi to działania „pseudo-ekologów”, którzy bombardują protestami wszelkie inwestycje w naszym kraju. W ramach protestu proponuję przypiąć się łańcuchem do hałaśliwego rębaka.
  P.S. Z tego co wiem hałas produkowany przez turystów z sąsiadującego z Pana posesją pola namiotowego również jest problemem…
  Pozdrawiam i spokoju życzę
  Balon

 12. dokładny
  12

  Zgadza sią, ale opalanie drwenem domu jednorodzinnego, a spalanie przemysłowe to chyba skala nieprównywalna. Konsekwencje jakie mogą z tego tytułu wyniknąć mogą odbić się na nas wszystkich. Słusznym krokiem zatem wydaje mi sie koniczność zbadania tematu bardzo szczegółowo. Uważam również, że władze mista powinny zwrócić się do Min. Środowiska o opinię fachowców, ekspertów. Nie znam się na procedurach takich przedsięwzięć, ale nie sądzę aby radni, którzy nawet nie pofatygowali się na spotkanie w tak ważnej sprawie potrafili sami rozwiązać problem.
  A tak na marginesie, za spotkanie nie było diet – więc dlaczego radni mieli uczestniczyć w tym spotkaniu? Czy zastanowimy sie przy natępnych wyborach?

 13. benek
  13

  Balon , Ty to na 100% jestes na etacie w steiko. Znamienne , ze jak ktos zaczyna zadawac niewygodne pytania-to wytyka mu sie ,ze ma garbate dzieci. Dlygi tekst doktora zawiera bardzo ciekawe pytania. Mnie przeraza ilosc ciezarowek dowozacych smieci.Ja zadaje podstawowe pytanie: co ztego bedzie miala Czarna Woda? , ale o to musi zadbac przede wszystkim burmistrz, bo to on bedzie sie pod pozwoleniem podpisywal ostatni. duza odpowiedzialnosc- nie zazdroszcse.

 14. balon
  14

  Benek, nie jestem, nie byłem i mam nadzieję że nigdy nie będę musiał pracować w tej firmie ponieważ też jej nie lubię. Ale zablokowanie inwestycji to wyraźny sygnał dla tego inwestora jak i dla innych potencjalnych, że w Czarnej Wodzie nie ma co robić interesu, a bez przemysłu gminę można zaorać i posadzić buraki. Na podatkach z pięciu sklepików na krzyż, oraz z mieszkańców, gminy nie rozwiniesz. Czasy się zmieniły i nikt nie zaryzykuje 100 baniek żeby robić spalarnie, z której emisja zanieczyszczeń będzie przekraczała dopuszczalne normy ponieważ grozi to karami włącznie z nakazem zamknięcia spalarni.
  Mam pytanie do ekologów; czy kotłownia która od 1956 roku działa na terenie zakładu i opalana jest węglem, nie emituje zanieczyszczeń?

 15. dobry
  15

  do zapytania „Palacza” o spalarnię w Czarnkowie.
  Spalarnia biomasy jest i pracuje w Czarnkowie. Tylko co tam jest spalane.

 16. Damian
  16

  Chciałbym się troszkę usprawiedliwić z powodu mojej nieobecności na w/w spotkaniu. Jestem w trakcie podwyższania kwalifikacji zawodowych, które obecnie są dla mnie i mojej rodziny priorytetem. Z tego powodu nie zawszę mogę uczestniczyć w spotkaniach jak i w sesjach rady miejskiej.
  Ale wracając do komentowanego spotkania w sprawie spalarni w Czarnej Wodzie;
  1.Jestem jak najbardziej za rozwojem Czarnej Wody ale nie za traktowaniem „jej” jako śmietnika.
  2.Zauważyłem małe zaangażowanie Steico się w życie naszego miasta.
  3.Nowoczesne spalarnie budowane są w ten sposób, iż całkowity proces spalania jest w większości zautomatyzowany, a więc zatrudnienie w spalarni będzie niewielkie(co do wielkości inwestycji).
  4.Sprawy ochrony środowiska(komentarz powyżej)
  Uważam iż sprawa spalarni w naszym mieście wymaga o wiele większej i szczegółowej debaty, w której powinni wziąć wszyscy mieszkańcy gminy.
  Sprawa spalarni jest na pewno na etapie rozwoju i dlatego zachęcam mieszkańców do zabierania głosu w tej sprawie.
  Damian Tomaszewski

 17. benek
  17

  do Balona.
  Steico emituje halas, scieki,pyly ikrzywda im sie nie wiedziec czemu nie dzieje.Nie trzeba wielkich badan by wiedziec , ze przekraczaja normy.Nikt tego nie pilnuje lub przymyka oko[chyba to drugie].Jesli tak beda przestrzegac norm jak wprzypadku halasu i sciekow to szykuje nam sie wielka kupa w srodku miasta.Powtarzam JAKIE KORZYSCI DLA CZARNEJ WODY.Prosze mnie przekonac bo moze to ja jestem w bledzie.

 18. zaniepokojona
  18

  Może należy zaprosić niezależnych ekspertów, żeby oni pomogli nam wyrobić sobie właściwa opinię.To zbyt poważna sprawa dla naszego miasteczka, żeby decydowały emocje czy antypatie.Należy rozpatrzyć wszystkie za i przeciw.Radnym sugerowała bym wyjazd do miejsca , gdzie podobna spalarnia istnieje.W pierwszej kolejności powinni rozmawiać tam z mieszkającymi w bezpośrednim sąsiedztwie spalarni ludzmi.Jeśli trudno będzie znalezć takie miejsce to znaczy , że nie buduje się takich przybytków w sąsiedztwie szkół , ogrodów , domostw.Panie burmistrzu proszę nas nie zawieść.

 19. bajkal
  19

  Przyznam ,należy firmie steico patrzeć na ręce.Projekt budowy musi przejść przez WFOS i nie wierze w to by pozwolili na to by spalać śmieci .Uważam ,ze jest to szansa na rozwój naszej gminy .Kazdy wie ,ze jedna inwestycja może przynieśc inne ale odmowa nie przynosi żadnej następnej.Proponuje powołac spoleczny komitet i sprawdzac kto co pali w domu w piecu .Butelki ,gumę tworzywa sztuczne i przyslowiowe pampersy ,chociaz te nieszczegolnie sie palą .A moze by tak zmusic do zalozenia filtrow na kominach .Niektórym przeszkadza zamiar spalania plyt w nowej kotlowni .Gdyby steico oglosilo sprzedaz odpadow z plyt zapewne powstal by komitet kolejkowy a wiekszosc przeciwnikow ustawilo by sie w kolejce i zapisalo na liste .

 20. zainteresowana
  20

  Chciałam zapytać, co o całej inwestycji sądzi nasza Pani Bożena Szramka, przecież ona jest od ochrony środowiska w naszej gminie, tak bardzo sie udzielała w końcowym czasie kadencji Pana Grzonki, a teraz jakby ucichła.

 21. Ola
  21

  Miało byc super !!! A wyszło jak zwykle. Jako mieszkanka Czarnej Wody czuje się oszukana. Od wrzesnia 2011 moje dziecko , uczeń szkoły podstawowej będzie uczeszczał do łączonej z dwóch oddziałów klasy IV – 27 osobowej. To z oszczędności spowodowanej tak zwaną ” aferą szkolną „. Jak zwykle, dotknęło to najsłabszych ( tak najprosciej oszczędzac ). Czuję swoja bezsilnośc ,niemoc. My „chołota”- potrzebna tylko jako głos w wyborach. Pani dyrektor ( główny sprawca ), wróci po urlopie zdrowotnym do ” ciepłej posatki „. Nic tylko robic „drobne”pomyłki 2,57 mil zł !!!!! A zresztą to nie dzieci burmistrza i jego zasępcy, więc co to go wogóle obchodzi ?????
  Serdecznie pozdrawiam Aleksandra W.

 22. Nauczyciel
  22

  Olu- to nie pierwsza próba uczynienia z naszej szkoły „fabryki głupków”.Od kilku lat mam wrażenie ,że to już jest taka fabryka.Dzieci?- przecież chodzi o to, aby jak najszybciej i bezproblemowo się ich pozbyć. To nieważne , że nie radzą sobie w dalszym życiu – kogo to obchodzi? Szkoła z bardzo małą ilością pedagogów mających poczucie misji i odpowiedzialności- to straszne. Natomiast to co robi ze szkołą urząd z burmistrzem [stary, nowy pewnie tez]woła o pomstę do nieba.
  zasmucony i bezsilny pedagog
  Ps. spalarnia śmieci w sąsiedztwie szkoły?-to już totalna katastrofa dla naszych dzieci i nauczycieli.

 23. bajkal
  23

  Oni dzieci nie mają .Byly burmistrz powinien zadzialac i zrobic co trzeba ,kazdy wie co

 24. bajkal
  24

  Niekiedy żaluje ,ze Pan Szatkowski nie jest Naczelnym dyrektorem .W owym czasie nikt nie pisnąl slowka na temat smrodu .Także zaszczytem dla niektórych było siedzieć blisko dyrektora na licznych w owym czasie uroczystościach .No cóz mamy inne czasy i dobrze .Każdy ma prawo wyrażania własnej opinii .Nasze społeczenstwo nie sklada sie tylko z dzieci i grona pedagogicznego .

 25. zaniepokojona
  25

  bajkal-co powinien zrobić były burmistrz?-,ja nie wiem.Wiem tylko, że nowy w sprawie spalarni powinien unikać jakichkolwiek podpowiedzi i nacisków ze strony osób zainteresowanych powstaniem spalarni. Argument ,że wstrzymanie inwestycji spowoduje odejście Steico z Czarnej Wody jest zwykłym szantażem.

 26. dobry
  26

  Przedstawiciele STEICO SA twierdzą, .ze jedną z przyczyn likwidacji obecnej kotłowni i uruchomienia nowej technologii spalania i produkcji ciepła dla potrzeb Zakładu w Czarnej Wodzie jest potrzeba zminimalizowania emisji dwutlenku węgla, za który w przyszłości będą zmuszeni słono płacić. W związku z tym nasuwa się pytanie: jeśli nie dwutlenek węgla, to co w jego miejsce będzie produktem spalania i emisji do atmosfery? Może krótko na tej stronie ktoś mi odpowie.

 27. bajkal
  27

  każdy wie co powinien zrobić.Mam pewne obawy ale jestem za powstaniem kotlowni a w pewnym sensie spalarni jak to ładnie brzmi.Jestesmy w strefie natura 2000 i wierze ,ze nikt nie pozwoli na przekręt z śmieciami.Obawa przed nowym to normalna rzecz .Przeraża mnie to ,ze przeciwnicy ,niektorzy obecni na spotkaniu byli wręcz oburzeni tym ,ze ktokolwiek smial sie wypowiedziec za inwestycją ,jakby tylko oni mieli racje .

 28. zaniepokojona
  28

  Rozumiem Bajkal, że spalanie śmieci uważasz za przekręt.Czy zauważyłeś jak nieudolnie był omijany temat śmieci? 310 tyś ton surowca do spalenia w ciągu roku -to daje[nie licząc niedziel] 1000ton dziennie. Trzeba to przywiezć do czarnej Wody, składować i spalić.Trudno to sobie wyobrazic.
  ps. dalej nie wiem co powinien zrobić były burmistrz?

 29. misia
  29

  Nie ma szans, by taka inwestycja nie zrujnowala srodowiska naturalnego w Czarnej Wodzie i okolicach. Tyle ciezarowek (okolo 200 dziennie) przejezdzajacych waska ulica, przy krorej stoja domy, SZKOŁA niesie za soba olbrzymie szkody (sama droga nie jest przystosowana do tak gabarytowych pojazdow). Takie spalarnie nie powinny byc polozone tak blisko ludzi, ich bezpieczenstwo jest zagrozone nie tylko przez ruch, ktory zwiekszy sie 200 krotnie, ale tez przez produkty spalania odpadow. Spojrzcie, ilu waszych znajomych zmarlo na nowotwory zlosliwe w okolicy. Ta liczba wzrosnie na 100% przynajmniej 2 krotnie. Dioksyny to silne substancje powodujace raka.

  Firma nie podaje zadnych konkretów. I to juz samo budzi watpliwosci.

  Wiele osob, prowadzacych dzialalnosc agroturystyczna i rekreacyjna w okolicy straci prace, bo ludzie nie chca przyjezdzac w okolice spalarni. A zatrudnienie NIE ZWIEKSZY SIE znaczaco (albo wcale), gdyz nowoczesne fabryki sa zautomatyzowane.

  STOP- dewastowaniu srodowiska i niszczeniu zdrowia i bezpieczenstwa nas i naszych dzieci.

 30. swój
  30

  1-Damian, zawód wyuczony już masz a obowiązkiem radnego jest aktywne uczestnictwo w sprawach związanych z podwórkiem, tłumaczenie o zdobywaniu nowych umiejętności, dla mnie będzie tylko takim pieprzeniem, nieobecność samorządowców, o której wspomina Stefan świadczy, o tym że radni mają inne priorytety (prywatne).
  2-pomyslał ktoś o szczurach, magazynowaniu zapasu na zimę i braku zapasu w niesprzyjających warunkach klimatycznych podczas zimy, co też odbije się na ogrzewaniu osiedla i mocach produkcyjnych zakładu,
  3-oszczędności to szuka się w najsłabszych instytycjach samorządowych to proste, jednakże Arek powinien przyjrzeć się procesom w urzędzie i je zooptymalizować co w konsekwencji pozwoli na przetrzepanie ciepłych posadek
  niektórych działów,
  4-w moim przypadku opalam dom drewnem i węglem oraz sgreguję odpady, segregację jak widzę dookoła przeprowadza każdy sąsiad i sąsiadka więc problem emisji szkodliwych substancji w porównaniu do spalarni jest znikomy.

 31. A.
  31

  Będąc na spotkaniu dowiedziałem się, że nie ma żadnego problemu aby wybudować nową drogę dojazdową od strony dworca do nowej ciepłowni i w ten sposób rozwiązać problem dowozu surowca do spalarni jak i do produkcji płyt.

 32. Kolejarz
  32

  Jeżeli chodzi o transport, najbardziej optymalnym rozwiązaniem wydaje się być kolej. Do zakładu przecież mogą wjeżdżać składy kolejowe, które nie dawastują dróg, a ich ładowność jest nieporównywalnie większą do ładowności TIR-ów.

 33. sum
  33

  Myślę ,że kwestia transportu nie jest tu najważniejsza. Są inne problemy , które poruszają mieszkańcy natej stronie i padły na spotkaniu, a steiko na nie nie odpowiedziało.

 34. dobry
  34

  Nie dziwię się przedstawicielom STEICO SA, że poszukują korzyści umożliwiających im zwiększenie zysków. Z tego, co zrozumiałem-korzyści z budowy i eksploatacji spalarni biomasy i odpadów mają wynikać głównie z dużo tańszego opału oraz zmniejszenia opłat za emisję dwutlenku węgla.
  Jeśli zmiany technologii uzyskiwania ciepła dla celów produkcyjnych w STEICO SA zostały dokładnie skalkulowane i opłaci się na wdrożenie tych zmian wydać 100 mln złotych, to co stoi na przeszkodzie, by i Czarna Woda uzyskała przy tej okazji jakieś korzyści. Jest zapewne wielu mieszkańców Czarnej Wody, którzy rozumieją potrzeby zmian w dużym zakładzie znajdującym się w ich mieście. By uzyskać ich poparcie firma STEICO SA musi wyrażnie określić co chce uczynić dla Czarnej Wody, by budowa spalarni nie budziła protestów.
  STEICO SA powinno zadeklarować:
  -zagwarantowanie, że opałem dla spalarni nie będzie to, co ogólnie uważane jest za śmieci,
  -ograniczenie w stosunku do istniejącego stanu lotnych popiołów i szkodliwych gazów wydalanych do atmosfery,
  -likwidacja wyziewów produkcyjnych,
  -ograniczenie szkodliwego hałasu do poziomu ustalonego normami,
  -nie pogarszanie jakości i ilości wytwarzanych ścieków,
  -rozwiązanie sposobu transportu opału tak, by nie zwiększyła się jego uciążliwość w stosunku do obecnej,
  -zagwarantowanie możliwości na przyszłość podłączenia osiedlowej sieci cieplnej do sieci zakładowej i sprzedaż ciepła dla miasta.
  Realizując powyższe postulaty firma STEICO SA -wg mojej opinii- uzyska zapewne nieco niższe zyski niż wynikają z kalkulacji, lecz nie będzie do niej można wysuwać dotychczasowych zarzutów ze strony mieszkańców Czarnej wody.

 35. balon
  35

  Dobry, uważam że część Twoich pobożnych życzeń, technicznie, nie jest możliwa do zrealizowania.
  Pozdrawiam

 36. dobry
  36

  Jeśli któryś z moich postulatów nie jest możliwy technicznie do zrealizowania – to proszę podać który / lub które , jeśli jest ich więcej/. Podyskutujmy. Ja chciałbym, by STEICO SA znalazło wspólny język ze swoimi oponentami i wreszcie coś więcej uczyniło dla Czarnej Wody, niż dotychczas.

 37. balon
  37

  Dobry napisał: „-ograniczenie w stosunku do istniejącego stanu lotnych popiołów i szkodliwych gazów wydalanych do atmosfery,
  -likwidacja wyziewów produkcyjnych,
  -ograniczenie szkodliwego hałasu do poziomu ustalonego normami”.
  Dobry, jak wyobrażasz sobie spełnienie trzech powyższych punktów z jednoczesnym rozwojem firmy. Takie cuda tylko w „erze”.
  „-zagwarantowanie możliwości na przyszłość podłączenia osiedlowej sieci cieplnej do sieci zakładowej i sprzedaż ciepła dla miasta.”
  Powrót do przeszłości? Przecież to już było, ale były to też inne czasy. W przypadku kłopotów zakładu, miasto nie będzie ogrzewane, pomyślałeś o tym?
  A co z umową z obecnym dostawcą ciepła?
  Pozdro
  Balon

 38. iceman
  38

  LUDZIE WY SIE ZASTANÓWCIE CO WY MÓWICIE!!!!CHYBA KAŻDY PSEUDO CZARNOWODZIANIN ZAPOMNIAŁ KTO TĄ GMINE UTRZYMUJE I DZIEKI CZEMU ONA JESZCZE FUNKCJONUJE!ŻAL MI PANA KRAJNIKA BO DOPÓKI WSPÓŁPRACOWAŁ Z FIRMĄ STEICO TO MU HAŁAS NIE PRZESZKADZAŁ.ZAŁOŻYŁ KOMITET NA „NIE” DOPIERO WTEDY GDY TA WSPÓŁPRACA SIĘ URWAŁA.CHCECIE DOPROWADZIĆ DO UPADKU STEICO TO NIE ZAPOMINAJCIE IŻ WASZE KOCHANE MIASTO CZARNA WODA PRZESTANIE ISTNIEC.POZOSTANIE TYLKO BRUD,SMRÓD I UBÓSTWO.PEWNIE WIEKSZOŚĆ OSŁÓW KTÓRZY SĄ NA „NIE” PEWNIE PRACUJE JESZCZE W FIRMIE STEICO.TO SIĘ NAZYWA OBŁUDA I BRAK WYOBRAŻNI.WIĘKSZOŚĆ DZIEKI STEICO ŻYJE I UTRZYMUJE SWOJE RODZINY!CI WSZYSCY MEGA MÓZGOWCY KTÓRZY KIEDYŚ SIEDZIELI NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH ZPP I ZDĄŻYLI WYPRACOWAC SOBIE EMERYTURKI TERAZ NAJWIECEJ SZCZEKAJĄ NA „NIE” A LUDZI MAJĄ ZA IDIOTÓW KTÓRZY NIE POTRAFIĄ SAMI MYŚLEĆ I KTÓRYM MOŻNA WCISNĄĆ KAŻDĄ BAJECZKE I UDAJĄ WIELKICH OBROŃCÓW CZARNEJ WODY PRZED SZATANEM W POSTACI STEICO S.A.. OBUDZCIE SIĘ LUDZIE WRESZCIE I ZACZNIJCIE UŻYWAĆ TEGO CO MACIE POD CZASZKAMI.

 39. dobry
  39

  Odpowiedż dla P. Balon.
  1.Ograniczenie ilości lotnych popiołów i szkodliwych gazów ma wynikać z nowej technologii samego spalania i oczyszczania spalin . O tym mówili przedstawiciele STEICO SA na spotkaniu z mieszkańcami Czarnej Wody.
  A więc STEICO SA ma rozwiązania dotyczące tej sprawy. Trzeba tylko to sprawdzić i jest to temat dla ekspertów powołanych przez Czarną Wodę.
  2.Z wyziewami produkcyjnymi STEICO SA zapewne nawet nie próbowało dotychczas zmierzyć, bo jest to problem, którego nikt zapewne dotąd nie podnosił.Czas, by przy okazji dużych inwestycji w zakładzie pomyślano i o tym, by tą uciążliwość też usunąć. Technicznie załatwiają to pochłaniacze /które usuwają zapachy w naszych kuchniach też/.
  3.W sprawie hałasu wypowiedział się P. Stefan Krajnik. Ja myślę, że głównym ich żródłem są rębaki, z których lokalizacją -by utrzymać się w wymaganych prawem normach -STEICO SA sobie bez większego problemu poradzi. Technicznie ta sprawa jest do rozwiązania.
  Wszystkie trzy punkty -przy dobrej- woli STEICO SA może bez większych problemów spełnić. Trzeba jednak, by ta dobra wola była okazana.
  Odnośnie sieci cieplnej.
  Na spotkaniu STEICO SA z mieszkańcami Czarnej Wody padło pytanieo możliwości podłączenia sieci cieplnej miejskiej do zakładowej. Przedstawiciele STEICO SA nie udzielili odpowiedzi negatywnej.
  Tyle co wiem,jeszcze 7 lat nasze miasto będzie spłacać długi za kotłownię komunalną. Po tym czasie koniecznie trzeba wykonać pełną kalkulację opłacalności dalszej eksploatacji kotłowni komunalnej lub zakupu ciepła z zakładu STEICO SA. W przypadku kłopotów zakładu STEICO SA – kotłownia komunalna będzie przecież nadal istnieć. Trzeba się tylko w tej sprawie wszechstronnie zabezpieczyć.
  A umowa z obecnym dostawcą ciepła nie ma tu nic do rzeczy.
  Pozdrawiam.
  Dobry

 40. sum
  40

  iceman- zastosuj jeszcze większą trzcionkę – to ty bedziesz jeszcze mądrzejszy , a przeciwnicy spalarni czyli Szadółek II głupsi i zacietrzewieni.

 41. balon
  41

  Dobry, te „pochłaniacze” mnie rozbawiły. Widzę że o produkcji płyt pilśniowych w Czarnowodzkim zakładzie wiesz tyle co ja o lotach w kosmos, dlatego dyskusja z Tobą na temat zakładu niema sensu.
  Pozdrawiam
  Balon

 42. dobry
  42

  P. Balon.
  Gdy się nie ma argumentów, to się mówi o rozbawieniu itp. O pochłaniaczach na przykładzie kuchni pisałem,by prostym językiem wskazać , że rozwiązania techniczne są możliwe. A propos zakładu. Słyszałem, że Zakład odszedł już od technologii, przy których wydziela się najwięcej wyziewów produkcyjnych.Ze rozpoczął produkcję innych płyt ,niż poprzedni ZPP. Ze przy nasączaniu płyt są stosowane niezbyt zdrowe dla organizmu ludzkiego środki chemiczne. Zastanawiam się, co tak naprawdę teraz jest wentylatorami usuwane do atmosfery, którą my oddychamy.
  Czy możemy jeszcze o tym porozmawiać bez obrażania się ?
  Powodzenia.

 43. matematyk
  43

  nie wiem skąd informacja, że w steico będzie spalane 330 tys ton odpadów. Przy zakladanej mocy kotla okolo 50 MW i średniej wartości opałowej odpadów 15 MJ/kg to do kotła będzie wchodzić 12 ton odpadów na godzinę. Dla całego roku daje to trochę ponad 105 tys ton, czyli 3 razy mniej niż w toczonej dyskusji.
  Przyjmując nośność jednego samochodu 20 ton to wychodzi, że dziennie przyjedzie 15 samochodów, a nie 200 …
  Nikt nie bieże pod uwagę obecnych technologii, które na prawdę spełniają ostre normy. Przecież istnieje wiele zabezpieczeń oczyszczających gazy wpuszczane do atmosfery. Nie wierzę, żeby jakieś zabezpieczenia nie były budowane przy budowaniu nowego kotła. To nie te czasy.
  Nie rozumiem, czemu pochłaniacze rozbawiły „balona”. Przecież takie zabezpieczenia również się stosuje.
  Rozważania niektórych sugerują, że np. w dużych miastach, szczególnie na Śląsku wszyscy powinni mieć raka i średnio żyć 40 lat. Przecież nie od dziś wiadomo, że tam jest najgorsze powietrze w Polsce.
  Warto też pomyśleć, co by było gdyby zamknąć zakład w Czarnej Wodzie. Wierzycie w nagłe zmasowane przybycie turystów ?
  Pozdrawiam

 44. iceman
  44

  sum-jak tylko czcionkę dostrzegasz a sensu wypowiedzi nie, to nic dziwnego ze to miasto jest zacofaną dziurą bez perspektyw rozwojowych.Takich pseudo czarnowodzian niestety jest tu więcej którzy chcą wstrzymywać wszelkie inwestycje w tym mieśćie aby popadło na same dno.A co im tam szkodzi jak już wczesniej napisałem swoje emeryturki już wypracowali a reszta niech ugrzęźnie w bagnie.Kiedy sami rządzili to było super fajnie ale jak im władze odebrali to teraz komitety na „nie” zakładają albo stowarzyszenia ochrony przyrody i walczą z tym czym kiedyś rządzili!Obłuda,chamstwo i brak szacunku do innych mieszkańców miasta którzy utrzymują się z jedynego dużego pracodawcy w regionie!Stare przysłowie mówi:”kto mieczem wojuje,od miecza zginie”.pozdrawiam.

 45. dobry
  45

  P.Balon
  Odnośnie urządzeń,które prostym językiem nazwałem „pochłaniaczami -dodaję:
  Do technicznego oczyszczania gazów z zanieczyszczeń gazowych stosowane są podstawowe procesy wymiany masy. Są to:
  1.procesy fizyczne:
  -sorpcja /absorpcja i adsorpcja/
  -kondensacja
  2.procesy chemiczne:
  -spalanie bezpośrednie
  -metody katalityczne.
  Można jeszcze przytaczać inne przykłady. I to chyba wszystko wyjaśnia.
  Powodzenia.

 46. Dlaczego?
  46

  Dlaczego w BIP-ie na stronie miejskiej nie są uzupełniane na bieżąco protokoły z sesji Rady Miejskiej. Chciałbym zapoznać się z ich tematyką, ale nie mam takiej możliwości. W ogóle proponuję młodemu burmistrzowi, aby przejrzał BIP i sprawdził czego jeszcze tam brakuje. Czy oświadczenie majątkowe nowego p. burmistrza jest prawidłowo wypełnione? W 2010 r. nie osiągnął żadnych dochodów? – to dziwne. Proszę o informację, co dzieje się w sprawie afery szkolnej? Czy i kiedy gmina będzie zwracała środki do budżetu państwa? Czy fakt tzw. nieprawidłowości w szkole zgłoszono do Prokuratury? Kto z pracowników merytorycznych UM odpowiadał za sprawy oświaty? Chciałbym, aby ta strona pozostała nadal otwartym forum do swobodnych wypowiedzi. Zauważyłem , że strona http://www.czarna-woda.com nie funkcjonuje. Zatem została utworzona tylko i wyłącznie na potrzeby wyborów – nieładnie.

 47. dobry
  47

  Ponieważ nie ma innej strony internetowej otwartej dla omawiania spraw interesujących mieszkańców Czarnej Wody poza tą stroną -wypada przedstawicielom Urzędu Miasta , by choć potwierdzili, że zapoznali się z
  przedstawioną tu tematyką. Posłuży to dla dobra Czarnej Wody i ułatwi dalszy kontakt z jej mieszkańcami.

 48. bajkal
  48

  iceman jestes pierwszym ktory powiedzial prawde o Panu krajniku .Wiekszośc osiedlowym i nie tylko emerytom ZPP zaklad zycie uratował.Wiekszosci z nich bez szkoly wyksztalcenia i slomie z butow wychodzacej okazal sie wybawieniem i mozliwoscią pracy .Z gory zastrzegam nie mam zamiaru kogokolwiek poniżyc.w latach 70 kto myslal o szkole .Teraz emeryci boja sie emisji smrodu z ktorym zyli tyle lat .Boja sie o wnuki ,kochani emeryci wnuki wypna sie predzej czy pozniej na CW nikt tu nie zostanie siemka

 49. Klemens
  49

  Czarna Woda to nie uzdrowisko jakim jest Świeradów Zdrój. Tam przez kilkadziesiąt lat funkcjonowały Zakłady Płyt Pilśniowych i nikt z tego powodu nie robił problemu. Akceptowali to wszyscy, na skierowanie do sanatorium czekało się dwa lata.

 50. bajkal
  50

  Moja ostatnia wypowiedz nie była na miejscu .Być może w ten sposób kogoś obraziłem nie to miałem na myśli .PRZEPRASZAM za ostatni wpis .Wycofuję sie z komentarzy i jeszcze raz PRZEPRASZAM


Twój komentarz